Geneza i cele Związku

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność 80” Rzeczypospolitej Polskiej powstał w 2009 roku. Oderwał się od NSZZ „Solidarność ’80” z siedzibą w Warszawie z powodu prowadzenia przez niektórych tamtejszych działaczy działań niezgodnych z powszechnie stosowanymi zasadami organizowania się ludzi pracy w niezależnych organizacjach związków zawodowych, w tym związanych z nieprzestrzeganiem zapisów własnego Statutu. Jednym z takich działań było uzależnianie prawa głosu poszczególnych działaczy i ich organizacji podstawowych od wielkości płaconych składek członkowskich. Ponadto nieakceptowaną sprawą stała się nieuzasadniona wysokość składki członkowskiej, konieczna do odprowadzania na biura struktur ponadzakładowych Związku. Konieczność ta stała się wręcz wymogiem płacenia „haraczu” za bycie członkiem takiego Związku, szczególnie w sytuacji nie otrzymywania w zamian żadnej pomocy organizacyjnej lub finansowej. Celem założenia nowej organizacji było, więc utworzenie takiego Związku Zawodowego, który dla obrony interesów pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin, poprzez oddziaływanie na zabezpieczanie i realizację ich potrzeb materialnych, socjalnych i kulturalnych oraz warunków ochrony życia i zdrowia, nie będzie pobierał żadnych nieuzasadnionych opłat, poza środkami finansowymi na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych.

Efekt jest następujący: składki na „stary” Związek to 31% zebranych składek członkowskich, a składki na „nowy” Związek to 10 % (w tym 2,5% na fundusz strajkowy) zebranych składek członkowskich.

  • NSZZ „Solidarność 80” RP został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach w dniu 31 lipca 2009 roku.
  • Rejonem działania NSZZ „Solidarność 80” RP jest obszar całego kraju, a siedzibą władz związku mieści się w Mysłowicach.
  • Szczególnym zadaniem Związku jest ochrona człowieka – pracownika w środowisku jego pracy, zapobieganie pogarszaniu się sytuacji materialnej i społecznej pracowników oraz ich rodzin, obrona dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy oraz ochrona i wprowadzanie działań osłonowych dla emerytów i rencistów. Ponadto naszym celem jest uzyskiwanie wpływu na rodzaj i jakość wprowadzanych reform ustrojowych, gospodarczych i społecznych w naszym Państwie, poprzez aktywny udział w pracach zespołów konsultacyjnych, na szczeblu centralnym oraz regionalnym, działających przy administracji rządowej i samorządowej.

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy PGG S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” jest podstawową jednostką organizacyjną NSZZ „Solidarność 80” RP, liczącą ponad 500 członków, która w pełni kontynuuje dotychczasową działalność związkową, bez żadnego uszczerbku dla interesów swoich członków. Członkowie naszej organizacji brali i biorą aktywny udział w pracach wszelkich komisji i struktur społecznych w naszych zakładach pracy i środowisku, w którym Związek funkcjonuje, a także w strukturach ponadzakładowych naszego Związku.